cacoa-Pham Ngoc Tuyen-translation

Cây Ca Cao còn khá mới mẻ tại Việt Nam, xin Ông giới thiệu qua về cây Ca Cao và tiềm năng phát triển cây công nghiệp này trong ngành nông nghiệp Việt Nam nói chung ?
The cacoa is knowed newly in Vietnam, please introduce about the cacoa and the opportunity of developing of this industrial tree in the Vietnam agriculture generally?
Ca Cao có tên đầy đủ là Theobroma Ca Cao (Thực phẩm Trời ban), có nguồn gốc từ Trung Nam Mỹ. Ở vào thời đại văn minh Aztec và Maya, nhờ những cuộc thám hiểm của người Tây Ban Nha ( thế kỷ XV, XVI), Ca Cao được du nhập vào Châu Âu để rồi trở thành một thực phẩm không thể thiếu của người Âu – Mỹ ngày nay. Bắc Mỹ hiện nay sử dụng hơn 50% tổng sản lượng Ca Cao thế giới; Thụy Sỹ tiêu thụ đứng đầu Châu Âu (Tính trên đầu người 6,5kg Ca Cao/năm). Ca Cao cũng được ưa chuộng rộng rãi tại các quốc gia có truyền thống uống trà như Nhật Bản (tiêu thụ khoảng 152.000 tấn/năm); Trung Quốc có mức tiêu thụ Ca Cao tăng trưởng 40% mỗi năm.
The cacoa has the full name of theobroma cacoa( the god offering foods), has the origine from the American south center. At the civilization period of Aztec and Maya, due to the exploration of the Spanishes (at the XV, XVI century), the cacoa is imported into the Europe to become one necessary food of the American- European these days. The North American now uses more than 50% the global cacoa volumn. The Swiszerland consumes firstly in Europe(counting on the head, 6.5kg cacoa/year)/ The cacoa is preferred generally in the countries having the tea drinking tradition as Japaneses(consummation of about 152000tonne/year). Chineses consume the cacoa more 40%/ year.
Tiêu dùng rất sáng sủa trong khi sản lượng Ca Cao thế giới sản xuất hàng năm rất bấp bênh. Trong tổng số 3,47 triệu tấn Ca Cao thế giới sản xuất hàng năm, Côte d’Ivoire và Ghana chiếm 62%, biến động sản lượng hàng năm ở hai quốc gia này vào khoảng +/- 15% trong ba niên vụ gần đây nhất. Ở Đông Nam Á, quốc gia sản xuất hàng đầu là Indonesia, sản lượng giảm 12%, Malaysia đang lùi xa dần mức 36.000 tấn kể từ niên vụ 2002 – 2003. Tính chất bấp bênh được quy cho sự bất ổn chính trị (Châu Phi), sự lão hoá gen của Ca Cao ở các đồn điền Ca Cao (Indonesia), thiếu hụt lao động và lợi thế cạnh tranh với loại cây trồng khác (Malaysia). Sự thâm hụt sản lượng còn thể hiện ở tỉ lệ giữa cung nguyên liệu và chế biến toàn cầu chỉ đáp ứng ở mức 49.6% ( 2006 – 2007).
The consummation is brighten while the yearly global cacoa production volumn is very changing. In the general volumn of 3,47 million of tones of yearly global cacoa production, Cte d’Ivoire and Ghana got 62%, the yearly volumn fluctuation in these 2 countries is about +/-15% in these 3 nearest periods. IN The south east asia, the country producing mostly highestly is Indonesia, the volumn is decreased 12%, Malaysia decreased from 36000tonnes from the last 2002-2003. The fluctuation characteristics are because of the politic instability(The Africa), the gene olding of the cacoa in the cacoa farms(Indonesia), the labor lack and the competition advantage in comparison to other plants(Malaysia). The volumn lack is impressed in the material supply and the global process, supplying only at the level of 49.6%(2006-2007).
Trong bối cảnh ấy, Việt Nam nổi lên như một quốc gia giàu tiềm năng Ca Cao. Trong hơn một thập kỷ qua, thế giới đã chứng kiến những kỳ tích nông nghiệp của Việt Nam – Từ một quốc gia thiếu lương thực, Việt Nam đã vượt qua Hoa Kỳ và trở thành nước xuất khẩu gạo đứng hàng thứ 2 trên thế giới, đe dọa vị trí số 1 của Brazil về Cà Phê và làm cho các Bang miền Nam Hoa Kỳ điêu đứng vì cá da trơn. Đối với cây Ca Cao, Việt Nam có những thế mạnh rõ rệt: Xét yếu tố thiên thời, nhu cầu Ca Cao thế giới tăng nhanh, trong khi sản lượng không đủ đáp ứng, đây đúng là lúc Việt Nam đẩy mạnh trồng cây Ca Cao đáp ứng nhu cầu trong nước và xuất khẩu; Yếu tố địa lợi, Việt Nam nằm cùng trong vĩ độ “Ca Cao” với Ghana, Cote d’Ivoire, Indonesia, Malaysia … nhiệt đới mưa nhiều, đất đai màu mỡ, rất thích hợp với cây Ca Cao. Mặt khác, Ca Cao là giống cây xen canh, tăng trưởng tốt khi được trồng dưới những tán lá hoặc vườn cây có sẵn, người nông dân không cần mua thêm đất mới hoặc phải đốn bỏ cây hiện tại để trồng Ca Cao. Điều này có nghĩa là diện tích canh tác cây Ca Cao ở Việt Nam về tiềm năng cực kỳ rộng lớn; Yếu tố nhân hoà, Việt Nam có những ưu thế về lao động vì ngành Ca Cao nói chung là một ngành thâm dụng về lao động. Trên thực tế, nhằm biến tiềm năng thành hiện thực, Bộ NN & PTNT đã phê duyệt, tại Quyết định số 2678/QĐ/BNN-KH, Đề án phát triển Ca Cao đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020. Mặt khác, Việt Nam nhận được sự hợp tác nhiều mặt của các tổ chức quốc tế như DANDIDA, GIZ, WWF, USAID trong đó nổi bật là tài trợ của Bộ Nông Nghiệp Hoa Kỳ cho dự án “Phát triển sản xuất Ca Cao bền vững cho các hộ nông dân tại Việt Nam – SUCCESS ALLIANCE” triển khai và thực hiện từ năm 2004 cho đến nay tổng diện tích Ca Cao Việt Nam là hơn 10.000ha chủ yếu ở Bến Tre, Tiền Giang, Bà Rịa, Dak Lak, Bình Phước … In that situation, Vietnam becomes a country rich in cacoa. In more than 1 decade, the world have seen the agricultural targets of Vietnam, from a country who is lack of alimentation, Vietnam passed Usa and becomes a leading rice export country, at the second level of the world, menacing the first position of Brazil about coffee and made South American towns difficultly in a  “da tron “fish. For the cacoa, Vietnam has the clear advantages: the weather advantage, the global cacoa increase, the lack of supply volumn, the earth advantage, Vietnam is situated at the same level of “cacoa” in comparison to Ghana, Cote d ivoire, Indonesis, Malaysia…because of the big rain, the tropical weather, the abundant territory, very conveniently to the cacoa. IN the other hand, the cacoa is the plant having the planting period together with other plant, growing very well, while it is planted under the leaves or the garden, the farmers don’t buy more land or cut the current plants for the cacoa. This has the meaning of the planting area of the Vietnamese cacoa has the very bog opportunity, the human advantage, Vietnam has the labor advantages because the cacoa is generally a labor using industry. In the reality, in order to change the opportunity to the reality, the agricultural and rural development signed in the resolution number 2678/QD/BNN-KH, the cacoa development until 2015 and the target until 2020. In the other hand, Vietnam receives the corporation of farmers in Vietnam-SUCCESS ALLIANCE for the realization from 2004 the cacoa are is more than 10000ha, especially in Ben tre, tien giang, B aria, Daklak, Binh Phuoc…

Mục tiêu phát triển bao gồm tập trung thu mua hạt Ca Cao nhằm bảo đảm tiêu thụ hết sản lượng nông dân làm ra, thành lập các hợp tác xã nông dân trồng Ca Cao để bảo đảm nông dân hưởng giá xuất khẩu tốt nhất, cung cấp các thông tin thị trường thế giới, bảo vệ họ trước các biến động của thị trường, hỗ trợ kỹ thuật canh tác cũng như công nghệ sau thu hoạch để bảo đảm chất lượng hạt Ca Cao đáp ứng nhu cầu xuất khẩu. Từng bước xây dựng thương hiệu Vinacacao trở thành thương hiệu hàng đầu trong ngành thực phẩm Ca Cao, Chocolate, thay thế chất kích thích bằng thức uống có lợi cho sức khỏe, tập trung phục vụ các đối tượng tiêu dùng như: người già, phụ nữ, trẻ em và những người quan tâm đến sức khỏe. Vận động các nguồn vốn trong và ngoài nước, xây dựng nhà máy chế biến hạt Ca Cao, phục vụ ngành công nghiệp thực phẩm, dược phẩm và mỹ phẩm trong nước, thay thế nguyên liệu nhập khẩu, xây dựng ngành công nghiệp chế biến Ca Cao bền vững, bảo vệ môi trường và lợi ích lâu dài các thành phần kinh tế tham gia.

The development target includes the grain collection for the consummation of all the production, forming the paysan corporation who plants the cacoa for the best export price, supplying the world market info, preserving them from the market fluctuation, supporting the planting tech as well as the industry after collection in order to preserve the grain quality for the export.In the construction step of the Vinacacoa brandname to the leading brandname in the cacoa, chocolate food, replacing the stimulating foods in beverage, good for health, serving the consumers such as old, woman,children and the people who care for the health, raising the money from the internal , international sources, constructing the grain processing factory, serving the food industry, pharmaceutical and cosmetic areas in the country, replacing the import material, building the cacoa processing industry, for the environment preservation, and the long term profits of the joining economic partners.
Chất lượng hạt Ca Cao Việt Nam như thế nào? Tính cạnh tranh của nó ra sao so với các nước trong khu vực ?
How is the Vietnamese Cacoa grain quality? What about its competitiveness in comparision to other country?
Hạt Ca Cao Việt Nam có chất lượng rất cao vì ra đời sau, khi kỹ thuật canh tác và phối giống có những bước tiến vượt bậc. Hạt Ca Cao Việt Nam được sự hỗ trợ và giám sát cao của tổ chức ACDI/VOCA, SuccessAlliance thuộc Bộ Nông Nghiệp Hoa Kỳ. Cụ thể, hạt Ca Cao trồng tại Bến Tre có 56% bơ – Là hàm lượng rất cao, tương đương với các quốc gia xuất khẩu Ca Cao hàng đầu thế giới là Ghana, Côte D’ivoire. Bơ Ca Cao là chất béo kỳ diệu của thiên nhiên, là sản phẩm có giá cao nhất trong ngành chế biến Ca Cao.
The Vietnamese caacoa has the high quality because it grows latterly, while the planting technics and the grain making has the extra development. The Vietnamese cacoa has the support and high supervision of the ACDI/VOCA, success Alliance of the American agriculture. IN the details, the Cacoa planted in the Ben tre having 56% of butter, the high quality, equivalent to the cacoa export country at the first level such as Ghana, Cote d ivoire. The cacoa butter is the mervellous grass of the nature, the highest food in the cacoa processing area.
Ca Cao có lợi gì đối với sức khỏe ?
What about the advantage of cacoa for the health?
Ca Cao nói chung được biết tới như một thực phẩm giàu dinh dưỡng, nhưng gần đây nhiều nhà khoa học hàng đầu ở Châu Âu và Hoa Kỳ phát hiện hơn 300 hoạt chất của Ca Cao có khả năng ngăn chặn các căn bệnh của thời đại như: tim mạch, huyết áp, trầm cảm, lão hoá, ung thư…. nổi bật là các chất chống oxi hóa (Antioxidants) như Flavonoids, Polyphenols, cũng có trong trà xanh, nho đen, các chất dẫn truyền thần kinh, chống bệnh trầm cảm, lo âu như Serotonin, Theobromine là chất gây hưng phấn … ngoài ra Ca Cao là loại thực phẩm rất giàu chất xơ hòa tan và không hòa tan (Soluble dietary fiber) là thực phẩm chủ yếu chống béo phì.
The cacoa is known generally a richly nutritioneous food, but in these times, the first scientists in Europe and USA discovered more than 300 flexible materials in cacoa with the capacity of preserving the periodical illnesses such as heart, high pressure, anorexia, old, cancer…especially antioxidants such as flayonoids, polyphenols, in the tea, black …, the mental lining material, anorexia, stress such as serotonin, theobromine- the stimulating material…otherwise the cacoa is the food rich in the soluble dietary fiber, the necessary food against the albesis.
Ông đưa ra thị trường những sản phẩm gì ? Kế hoạch sản phẩm mới trong tương lai ?
which products  you bring into the market? The new product planning in the future?
Nhận thấy tỷ lệ người cao tuổi khá cao (13,7%) và khuynh hướng tăng nhiều trong các năm tới, tôi đang giới thiệu sản phẩm, có lợi cho sức khỏe, là Ca Cao nguyên chất Good Morning, Good Afternoon và Good Night, để phục vụ cho người cao tuổi, phụ nữ, ăn kiêng và những người cẩn trọng về sức khỏe. Sản phẩm đang được bày bán rộng rãi trong siêu thị và các đại lý trên toàn quốc. Để phục vụ cho giới thưởng lãm tại nhà hàng, khách sạn, quán café. Vinacacao giới thiệu sản phẩm Ca Cao đắng dùng để pha chế thương hiệu Caravelle và Crown. Dành cho những đối tượng buzy (busy and lazy) cho nhu cầu thưởng thức và tiện dụng, chúng tôi đã cho ra mắt sản phẩm Cacao 5 in 1 có hương vị ngất ngây của Ca Cao và đậm đà của Cà phê mocha cùng hương vị ngọt ngào của lúa mạch ( malt ) và trái cây.
Knowleging of the crowded old people (13,7%) and more increasing in the next years, tôi introduced the food good for health, the cacoa at the natural quality good morning, good afternoon and good night, in order to servce the olders, women, diet people, and the people who care for their health. The product is sold largely in the supermarkets and worldwide agents. In order to serve the customers in restaurants, hotels, coffee. Vinacacoa introduced the heavy cacoa for the brandname processing such as caravelle and Crown. For the buzy(busy and lazy) people, for the consummation and reasonability demand, we issue the cacoa 5 in 1 with the deloicious odor and of the mocha coffee, together to the sweet odor of malt and fruits…
Lần cập nhật cuối ( Thứ sáu, 23 Tháng 1 2009 11:04 )
Last update (Friday, 23 Jan 2009 11:04)

Ca cao – Món ăn của sức khỏe

Thứ năm, 06 Tháng 11 2008 15:45 Quản trị viên
cacoa- the food for good health
Thursday , 6 Nov 2008, 15:45 Manager
Chất Phenolic trong Ca Cao có tác dụng ngăn ngừa và hạn chế các nguy cơ rủi ro có thể xảy đến với hệ tim mạch. Ca Cao còn có tác dụng hạn chế nguy cơ tăng hàm lượng LDL – Cholesterol, cho dù chế độ ăn có bị buông lỏng. Chất Cafein trong Chocolate cũng có tác dụng chống lại các chất oxy hóa – nguyên nhân gây xơ cứng mạch máu, mỡ máu cũng như các rủi ro khác cho tim, cho hệ mạch, kể cả mạch não…
 The phenolic in the cacoa has the effect of preserving and limiting the risks for heart. Cacoa has the effects of limiting the LDL-Cholesterol increasing risks, even the alimentation regime is loose. The cafein in the chocolate has the effects of preserving the death in blood line, grass in blood, oxidiants, as well as other risks of heart, blood, brain…
·                                 Thành phần hóa học của Ca Cao
Trong bột Ca Cao có chứa khoảng trên 300 loại hóa chất khác nhau. Cho đến nay việc tìm hiểu tác dụng của các hóa chất này đối với cơ thể con người và động vật, mà đặc biệt là tác dụng trên não bộ, thần kinh, tim mạch… vẫn còn là bài toán khó giải. Tuy nhiên, khoa học dần hé lộ từng phần của bức màn bí mật mang tên Ca Cao ấy.
The cacoa chemical characteristics:
ION the cacoa powder, there are about 300 different chemicals. Unto now, the comprehension of these effects for the human and animal bodies, especially for the brain, mentality, heart… are still the differently resolving math. But, the scientists discovered gradually the secret mask having that name cacoa.
Người ta thấy rất rõ trong Ca Cao có chứa một lượng Cafein, chất béo, đường, Flavonoid, các khoáng chất… và một hàm lượng đáng kể chất Theobromin – Chất có tác dụng chống ho tốt gấp 1.3 lần so với Codein mà lại không gây tác dụng phụ cho hệ tim mạch và thần kinh trung ương cũng như không gây nghiện như Codein. Hơn nữa, nó còn chứa Tryptophan, Phenylethylamin còn được gọi là “Chocolate amphetamin” – chất có tác dụng kích thích trung tâm khoái cảm của con người.
People know clearly ihn the cacoa , there is cafein, grass, sugar, flavonoid, mineral …and the theobromin volumn, The material effects well in the cough, 3 times much more than codein , but having no otherside effects for the heart, brain, or no harm as codein. Moreover, it has tryptophan, phenylethylamin, called “chocolate amphetamine”, the material with the stimulation effect on the human mental desir.
Năm 1993, các nhà khoa học thuộc Trường đại học Pennsylvania (Mỹ), đã khẳng định rằng: Nếu trong một bữa ăn nhẹ có lượng Hydratcacbon cao thì khi ăn thêm chừng 40g bột Cacao, bạn sẽ không còn phải băn khoăn về nguy cơ tăng Cholesterol trong máu nữa. Sở dĩ như vậy là vì với 40g Ca Cao ấy, chỉ có hàm lượng HDL – Cholesterol (Cholesterol có lợi) tăng còn hàm lượng LDL – Cholesterol (Cholesterol có hại) trong máu lại không hề nhúc nhích.
IN 1993, The scientists in the Pennsylvania(USA), defined that if in the light food, there is a high hydratcacbon volumn, with more 40g cacoa powder, we don;’t care much more about the cholesterol increasing risks in the blood. Because with that 40g cacoa, only HDL-cholesterol(advantageous cholesterol) increasing LDL volumn-cholesterol(bad advantageous cholesterol) in blood, don’t change.
Năm 1996, một nhóm các nhà khoa học khác đưa ra kết luận rằng, trong bột Ca Cao có một lượng lớn các hỗn hợp Phenolic – nhóm các chất có hoạt tính chống oxy hóa rất mạnh. Họ làm một so sánh và thấy kết quả như sau: lượng Phenolic có trong 45g bột Ca Cao tương đương với 140g rượu vang đỏ. Mặt khác, hàm lượng chất chống oxy hóa khác là Catechin trong 100g bột Ca Cao cao gấp hơn 4 lần trong 100ml nước chiết xuất từ lá chè xanh.
IN 1996, a group of other scientists concludes that, in the cacoa powder, there is other volumn of mix phenolic, the antioxidants. They compared and got a results as following: the phenolic volumn in 435g podwer of cacoa, equivalent to 140g red wine. In the other hand, the antioxidants such as catechin in 100g cacoa powder having 4 times more in the 100ml water direived from tea leaves.
·                                 Tác dụng lên sức khỏe con người.
Ngay từ khi được biết đến như một thứ thực phẩm quý hiếm, Ca Cao đã được đánh giá là có tác dụng tốt cho sức khỏe con người. Bởi thế, Ca Cao trong thời gian đầu chỉ được dùng trong giới quý tộc, vua chúa trong triều đình Tây Ban Nha, Pháp, Thụy Sỹ. Tuy khi ấy, người ta chưa biết các tác dụng đó cụ thể như thế nào, tác động đến cơ quan nào của cơ thể, nhưng họ thấy khi uống vào cơ thể con người ta có được cảm giác sảng khoái, minh mẫn, sung mãn và tăng cường sinh lực. Càng về sau này, nhiều công trình nghiên cứu khoa học cùng với việc phát hiện thêm những hoạt chất có trong thành phần Ca Cao, người ta thấy thứ thực phẩm này có những tác dụng trên từng bộ phận cụ thể trong cơ thể con người.The effects on the human health.
From the knowing that precious food, the cacoa is estimed  as a good foood for human health. Then , the cacoa in the first time, is used in the royal family, king royal, in the Spanish, France, Swiszerland. But, people don’t know the real effects, in which parts of the body, but they drink it and they feel the cleverness, the confortability, the easy going, and the health increase. Unto now , a lo of scientist study works together with the discover of more material in the cacoa, people know that food having the effects in every parts of the human body.
·                                 Tác dụng trên tim mạch.
Đây là lợi ích đầu tiên mà các nhà khoa học quan tâm nghiên cứu đến. Giáo sư – Tiến Sỹ Norman Hollenberg,  Đại học  Y Khoa Harvard đã nghiên cứu trên diện rộng và cho ra kết quả chất Phenolic có trong bột Ca Cao thiên nhiên có tác dụng ngăn ngừa và hạn chế các nguy cơ rủi ro có thể xảy đến với hệ tim mạch. Các nhà khoa học tin rằng nhờ có thành phần này, các mảng bám thành mạch ít có cơ hội hình thành và đọng lại ở thành mạch máu. Hơn nữa, bột Ca Cao còn có tác dụng hạn chế nguy cơ tăng hàm lượng LDL – Cholesterol, cho dù chế độ ăn có bị buông lỏng. Mặt khác, chất Catechin trong bột Ca Cao cũng có tác dụng chống lại các chất oxy hóa – Nguyên nhân gây xơ cứng mạch máu, mỡ máu cũng như các rủi ro khác cho tim, cho hệ mạch, kể cả mạch não. Effects on the heart:
This is the first advantage that the scientists studying. The professor-doctor Norman Hollenberg, in the Medical Harvard university on the large area and the results are the phenolic in the natural cacoa powder effecting, limiting the risks for heart. The scientists believe that due to these parts, the big stick to the blood wall having less formation and stagnation in the blood. Moreover, the cacoa powder limits the LDL-cholesterol increase, even though the food regime is loose. In the other hand, the catechin in the cacoa powder has the effects of antioxidants. The reasons of blood death, grass in blood such as other risks causing to the heart, blood, brain.
·                                 Tác dụng chống ung thư.
Đã có nhiều nghiên cứu chỉ ra tác dụng ngừa ung thư của chè xanh, tương tự như vậy, nghiên cứu mới đây của Trường Đại học California, San Francisco, USA cũng đã cho kết quả khả năng ngừa ung thư của bột Ca Cao là rất rõ ràng. Sở dĩ như vậy là vì trong thành phần của Ca Cao có chứa nhiều chất chống oxy hóa, chất khoáng và vitamin.
Effects against the cancer:
There are a lot of studies that cancer prevention of the tea, such as the last study of the California university , Sanfrancisco, USA with the results of cancer prevention of the cacoa powder very clearly. Because in the cacoa characteristics there are a  lot of antioxidants, minerals, and vitamin.
·                                 Tác dụng trên não.
Thực tế cho thấy, sử dụng Ca Cao khiến con người ta hưng phấn, sảng khoái. Nguyên nhân là do thực phẩm này có chứa Cafein nên có tác dụng gần giống như khi ta uống Chè, Cà Phê. Trường Đại học Y khoa Hall York (Anh) khẳng định thường xuyên sử dụng Ca Cao sẽ giúp giảm hội chứng mệt mỏi mãn tính (CFD), chất Plyphenols trong Ca Cao có tác dụng cải thiện nồng độ Serotonin trong não, chất Serotonin có nồng độ không ổn định sẽ dẫn đến hội chứng mệt mỏi mãn tính và trầm cảm. Serotonin, Endorphine còn tạo cảm giác thoải mái, hưng phấn.
Effects on brain

IN the reality, the use of cacoa make enthousiasm in the human beings. Because this food has cafein, so the effects are similar to the tea, coffee. The English Hall York medical university study that the frequent using of cacoa decreased the CFD, plyphenols in cacoa has the effects of serotonin level decrease in brain, the serotonin has the unstable level in brain would make tiredness, no feelings. Endorphone made the enthousiasm.

Advertisements