contract of translation:English-Vietnamese 2004

contract of translation English-Vietnamese 2004
Cac tình trạng chuyến giao hang lần thứ hai, chẳng hạn như liên quan dưới đây đáng kể là sự các tổn hại bất chợt cho hai lô hang ống, cho phép khác hơn khẳng định các tổn hại cho lô hang thứ nhất các ống và các thiết bị đào kênh nước uống hiện hữu trước khi chất hang và cho việc chuyên chở trên tàu hàng giữa Hochiminh và PhnomPenh và xây dựng nư vậy rằng hai lô hang đã bị tổn hại trong suốt lúc chuyên chở đường biển giữa Anvers và PhnomPenh.
Điều này đã chính xác rằng các tình tras5ng nêu lên dưới đây định tính trái với những gì Toà án nêu, riêng của hang hoá, trách nhiệm dựa trên việc chuyên chở đường biển, theo điều 4$2m) của Hiệp Ước Bruxelles đã được chỉnh sửa, các công ty CIAM và công ty khác trước khi bị tuyên bố dựa sai việc hành động của mình.
Trong trường hợp này, hành động bảo đảm của GEODIS OVERSEAS và CÔNG TY VẬN TẢI CONTAINER sẽ được tuyên bố không vật chứng, tất cả buộc tội có thể được các công ty lien quan chịu trách nhiệm tropng quyền lợi của công ty TNHH công cộng UNITHAI và CÔNG TY VẬN TẢI ĐƯỜNG BIỂN falcon dưới tiêu đề  điều 700 N.C.P.C trước khi được nâng đỡ bởi các công ty yêu cầu.
Nếu trái lại và bởi trường hợp đặc biệt, Toà án đánh giá công ty TNHHcông cộng  UNITHAI và hay công ty vận tải đường biển FALCON có trách nhiệm các tổn thất đối với hai lô hàng, công ty GEODIS OVERSEAS và CÔNG TY VẬN TẢI CONTAINER khi đó thống nhất sẽ được bảo đảm khỏi các buộc tội do theo lợi ích của các nhà bảo hiểm.
3.2.3.Xử trước.
Các công ty CIAM và các công ty khác tuyên bố theo các điều khoản ngày 7 tháng 11 năm 2001, toàn bộ số tiền chính 207.551,35 USD , không biện minh tài sản và số tiền sửa chữa đối với các ống bị tổn hại.
Ca`1c công ty đã không mang trong các kết luận đầu tiên như trước toà án, không một sự làm sang tỏ đối với sự việc này và đã không đảo các cuộc chống đối bất kỳ mẫu , trái với những ai theo các điều luật 1315 bộ luật dân sự của N.C.P.C.
Sự xem xét các tổn hại đã được làm trái với không chỉ các bên lien quan nhưng cũng của công ty vận tải đường biển FALCON, thuộc về SADE, trong các quyền mà các công ty CIAM và các công ty khác đòi chịu trách nhiệm, sửa chữa các ống theo trách nhiệm chuyên chở và các nhà chuyên chở.
Hơn nữa, hồ sơ xử án trước được chuyền bởi SADE tới các nhà bảo hiểm không cung cấp bất kỳ một  chi tiết rõ rang nào cho các công việc được thực hiện hiệu quả và không cho phép chứng minh rõ các ống được sửa chữa như vậy.
Trong trạng thái này, Toà án không thể hài long, như đã từng, vạch rõ rằng yêu cầu các bên thấp hơn số tiền hoá đơn thương mại của hang hoá, để theo các công ty CIAM và các công ty khác tuyên bố bày tỏ đầy đủ.
Các công ty CIAM và càc công ty khác như vậy sẽ có trách nhiệm yêu cầu buộc tội xử án trước mà các công ty không xây dựng nên.
BỞI CÁC ĐỘNG CƠ NÀY
Trên sự nhận tội:
–          Khẳng định sự phán xét tuyên án.
–          Hậu quả, nói và phán xét hành động các công ty CIAM, TỔNG CÔNG TY BẢO HIỂM PHÁP, AGF MAT và CÁC GIẢI PHÁP AXA , có thể không nhận được vì lỗi chất lượng và quyền lợi hành động, trên cơ bản các điều L 121-12 của Bộ Luật Bảo Hiểm và 31 của N.C.P.C.
–          Hậu quả, chịu trách nhiệm như không thể nhận được các công ty CIAM, TỔNG CÔNG TY BẢO HIỂM PHÁP, AGF MAT và CÁC GIẢI PHÁP AXA hành động của họ đối với các công ty GEODIS OVERSEAS và công TY VẬN TẢI CONTAINER;
Với quỹ:
–          Khẳng định phán xét tuyên án
–          Nói và phán xét hành động của các công ty CIAM, TỔNG CÔNG TY BẢO HIỂM PHÁP, AGF MAT và CÁC GIẢI PHÁP AXA được lập trên quỹ của công ty GEODIS OVERSEAS, bởi sự áp dụng các trách nhiệm vị trí của các điều L 132-4 và L 132-5 của Bộ Luật Thương Mại
–          Nói và phán xét rằng các tổn hại của hai chuyến chuyên chở hang hoá các ống và thiết bị đào kênh, được chất lên tàu “PHAYAO NAVEE” và “yala navee” CÓ TỪ RIÊNG CỦA HÀNG HOÁ;
–          Nói và phán xét do hậu quả các công ty GEODIS OVERSEAS và CÔNG TY VẬN TẢI CONTAINER được đặt cơ bản trên việc chịu các trách nhiệm theo điều 4$2m) của Hiệp Ước Bruxelles đã được điều chỉnh theo Nghị định thư 1968
–          Hậu quả, nói và phán xét các công ty CIAM, TỔNG CÔNG TY BẢO HIỂM PHÁP, AGF MAT và CÁC GIẢI PHÁP AXA được dựa trên cơ bản sai hành động của họ …của các công ty GEODIS OVERSEAS và CÔNG TY VẬN TẢI CONTAINER và
–          Trong trường hợp này, nói và phán xét hành động bảo đảm của các công ty GEODIS OVERSEAS và CÔNG TY VẬN TẢI CONTAINER đối với công ty TNHH CÔNG CỘNG UNITHAI và CÔNG TY VẬN DẢI ĐƯỜNG BIỀN FALCON không có vật chứng;
–          BuỘc tội các công ty bảo hiểm yêu cầu bảo đảm các công ty GEODIS OVERSEAS và CÔNG TY VẬN TẢI CONTAINER tất cả các … có thể được đặt dưới trách nhiệm của họ theo lợi ích của các công ty TNHH CÔNG CỘNG UNITHAI va CÔNG TY VẬN TẢI ĐƯỜNG BIỂN dưới tiêu đề điều 700 của N.C.P.C.
–          Buộc tội hơn nữa các công ty yêu cầu thanh toán số tiền 4,500 euro khi áp ụng các trách nhiệm của điều 700 của N.C.P.C. theo lợi ích của các công ty GEODIS OVERSEAS và CÔNG TY VẬN ẢI CONTAINER
Dưới tiêu đề phụ trợ, trên hành động bảo đảm của GEODIS OVERSEAS và CÔNG TY VẬN ẢI CONTAINER:
–          Chịu trách nhiệm là các công ty TNHH CÔNG CỘNG UNITHAI và CÔNG TY VẬN DẢI ĐƯỜNG BIỀN FALCON NGOẠI TRỪ SỰ ĐỊNH TỘI.
–          Nói và phán xét các công ty TNHH CÔNG CỘNG UNITHAI và CÔNG TY VẬN DẢI ĐƯỜNG BIỀN FALCON có trách nhiệm các tổn thất của hai chuyến hang giao ống và các thiết bị đào kênh, trên cơ sở trách nhiệm của Hiệp Ước Bruxelles đã được chỉnh sửa bởi Nghị định thư 1968
–          Buộc tội các công ty TNHH CÔNG CỘNG UNITHAI và CÔNG TY VẬN DẢI ĐƯỜNG BIỀN FALCON bảo đảm và chịu trách nhiệm cho các công ty GEODIS OVERSEAS và công TY VẬN TẢI CONTAINER tất cả các buộc tội , chính xác, quyền lợi,quyền lợi tổn thất, điều 700 và phí tổn, theo lợi ích của các công ty bảo hiểm yêu cầu.
–          Buộc tội hơn nữa các công ty TNHH CÔNG CỘNG UNITHAI và CÔNG TY VẬN DẢI ĐƯỜNG BIỀN FALCON thanh toán số tiền 5,000 euro dưới tiêu đề điều 700 của N.C.P.C.
–          Buộc tội tất cả phần thanh toán các phí tổn toàn phần và chi phí trích cho những công ty tuyên án theo lợi ích của SCP COCHEMÉ-KRAUT, thú tội, thích hợp theo điều 699 của N.C.P.C
DƯỚI TẤT CẢ CÁC DỰ TRỮ
ĐỂ KẾT LUẬN
Hồ sơ DOUAI thứ năm 18 tháng 11 năm 2004
01 Vận đơn CCL
02 Vận đơn Công ty TNHH công cộng UNITHAI
03 Vận đơn công ty vận tải đường biển Falcon
04 Bản sao Geodis overseas cho công ty vận tải đường biển Falcon ngày 10/11/2000
05 Bản sao của công ty vận tải đường biển cho công ty Geodis Overseas ngày 11/11/2000
06 Email và bản sao của công ty Geodis Overseas cho công ty TNHH công cộng UNITHAI ngày 16/11/2000
07 Bản sao và giấy đặt hang lại A/R của Geodis Overseas cho Van Doosselaere & Achten, đại lý của UNITHAI ngày 07/12/2000
08 Bản sao và giấy đặt hang lại A/R của Geodis Overseas cho Van Doosselaere & Achten, đại lý của UNITHAI ngày 10/01/2001
09 Bản báo cáo phí tổn số 2000.053 ngày 23/09/2000
10 Bản báo cáo giao hang ngày 12/01/2001
11 Bản báo cáo Cesam ngày 20/11/2000
12 Bản báo cáo Atiantis ngày 27/02/2001
TUYÊN BỐ TUYÊN ÁN SỐ 2675             đưa lại cho thư ký greffele ngày 13/5/2004
QO931
Phán xét số 2158/O 1                                     Bởi SCP MASUREL-THERY-LAURENT
Đưa ngày 25/2/2004                                      Thú tội
Bởi Toà án Grande Instance của DUNKERQUE
                                                                        THƯ KÝ GREFFIER
Công ty TNHH CÔNG CỘNG UNITHAI
Trụ sở tại lầu 11, Toà nhà Alma Link , 27 Soi Chidlom, Off Ploenchit Rad, Pathumwan BANGKOK 10330 THAI LANM được trình những người đại diện hợp pháp tại trụ sở theo chất lượng này
CÁC BÊN TUYÊN ÁN
Đối với những ai tại trụ sở được bầu nghiên cứu:
SCP MASUREL-THERY-LAURENT, Thú tội theo Toà tuyên án, 15 Quai Berlin, 59500 DOUAI.
Tạo thành theo tên
Tuyên bố, hiện tại, tuyên án quyết định như sau :
 1. Ngân sách công nghiệp bảo hiểm hổ tương(CIAM), nhóm Monceau, chi nhánh đường biển và chuyên chở, có trụ sở tại 36 đường Saint-Petersbourg 75008 Paris, hiện diện thực của các đại diện hợp pháp tại trụ sở chất lượng này.
 2. Công ty mật danh TỔNG CÔNG TY PHÁP, có trụ sở tại số 5 đường London 75456 Paris Cedex 09, hiện diện thực của các đại diện hợp pháp tại trụ sở chất lượng này.
TIẾP THEO PHỤ LỤC
Trước Tòa án tuyên án DOUAI
Tuyên án giới hạn: không
Lệnh của ông Chủ tịch thứ nhất, quyền tuyên án ngày xác định ngày của : không
 1. Công ty mật danh AGF MAT, ở RCS của Paris dưới số 552 063 497, có trụ sở đặt tại 23 đường Đức Bà Victoires 75002 Paris, hiện diện thực của các đại diện hợp pháp tại trụ sở chất lượng này.
 2. Công ty mật danh AXA GIẢI PHÁP BẢO HIỂM, ở RCS của Paris dưới số E 399 227 354, có trụ sở đặt tại số 4 đường Jules Lefebvre, 75009 Paris, hiện diện thực của các đại diện hợp pháp tại trụ sở chất lượng này.
 3. Công ty mật danh GEODIS OVERSEAS có trụ sở tại quảng trường Reflets, 165 đường Rừng Táo, 95700 Roissy, hiện diện thực của các đại diện hợp pháp tại trụ sở chất lượng này.
 4. Công ty VẬN TẢI CONTAINER, tại đại lý của mình, công ty GEODIS OVERSEAS,  plate-forme Eurofret, 59279 CRAYWICK
 5. Công ty  VẬN TẢI ĐƯỜNG BIỂN FALCON có trụ sở tại 172 A Nguyễn Đình Chiểu, quận 3, Hochiminh , (Vietnam) hiện diện thực của các đại diện hợp pháp tại trụ sở chất lượng này.
DOUAI ngày
Greffier trưởng toà án tuyên án DOUAI gửi bản sao tuyên bố tuyên án trong vụ việc đề cập và theo điều 903 bộ luật mới xử án dân sự, nhắm bắt buộc quý ngài tạo thành một sự thú tội trước toà tuyên án DOUAI
Cộng hòa pháp
Nhân danh nhân dân pháp
TÒA ÁN GRANDE INSTANCE CỦA DUNKERQUE
PHÁN XÉT NGÀY 25 THÁNG 2 NĂM 2004
Những người yêu cầu :
 1. Ngân sách quỹ công nghiệp bảo hiểm hổ tương(CIAM) nhóm Monceau, chi nhánh đường biển và chuyên chở, có trụ sở tại số 36 đường Saint-Petersbourg 75008 Paris
 2. TỔNG CÔNG TY BẢO HIỂM PHÁP , có trụ sở tại số 5 đường London, 75009 Paris.
 3. Công ty vận chuyển hàng không AGF đường biển (AGF MAT) có trụ sở tại số 23 đường Đức Bà Victoires 75002 Paris
 4. Công ty bảo hiểm các giải pháp AXA(ví dụ AXA bảo hiểm các rủi ro toàn cầu) có trụ sở tại số 4 đường Jules Lefebvre 75009 Paris
Được đại diện bởi thầy DEBRUYNEluật sư và SCP FRANC-VALLUET VÀ SCP REMBAUVILLE-NICOLLE và BUREAU VĂN PHÒNG(Văn phòng Paris) các luật sư
Những người chống ÁN :
 1. GEODIS OVERSEAS, có trụ sở tại quảng trường Reflets, 165 đường Rừng Táo 95700 Roissy
 2. Công ty TNHH VẬN TẢI CONTAINER, tại đại diện của mình GEODIS OVERSEAS, Plate –forme EUROFRET 59279 CRAYWICK
Được đại diện bởi thầy Jean-Claude CARLIER luật sư và thầy WITVOET(văn phòng của Paris) luật sư
 1. Công ty TNHH CÔNG CỘNG UNITHAI, lầu 11, toà nhà Alma Link, Sio Chidlom, Off Ploenchit Rad, Pathumwan BANGKOK 10330 THAI LAN
Được đại diện bởi SCP THIENPOENT-DEWEES
 1. Công ty VẬN TẢI ĐƯỜNG BIỂN FALCON, 172 a Nguyễn Đình Chiểu , quận 3, HOCHIMINH, VIETNAM
Hội đồng toà án :
– Bà JANVIER, chủ tịch
– Ông BIELTZKI, thẩm phán
– Ong SEITE, thẩm phán
– Greffier chống án : Cô SELLIER
– Greffier giải phóng : Ông SOUPART
Advertisements